InterCora

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

(dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Společnost InterCora, spol. s r.o., se sídlem: Lochotínská 18, 30100 Plzeň, IČ: 47714018, DIČ CZ47714018, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (jméno, příjmení, e-mail, adresa, datum narození, rodné číslo, IP adresa, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

• IČO, DIČ, veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• popisné údaje (např. bankovní spojení)

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

V. Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění (zejména obchodní účely) nebo z důvodů jiných právních nároků. Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů je dobrovolné.

Bez souhlasu pouze v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje subjektů z důvodu svého oprávněného zájmu za účelem své obchodní činnosti. V takovém případě máte právo vznést námitku (blíže k tomuto právu níže).

VI. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte.

VII. Informace o zpracování osobních údajů, odvolání souhlasu, výmaz osobních údajů

Tímto Vás informujeme o Vašem právu požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenositelnost, popřípadě omezení zpracování. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány bez souhlasu, můžete kdykoliv vznést námitku proti jejich zpracování.

Tento souhlas jste oprávněni odvolat, a to prostřednictvím kontaktního formuláře, kde napíšete, že odvoláváte poskytnutý souhlas, příp. prostřednictvím zmocněné osoby dle čl. IX. níže, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi Vámi a Správcem. V případě odvolání tohoto souhlasu Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti, pokud Správce není oprávněn ke zpracování na základě jiného právního důvodu. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Poskytnuté údaje jsou požadavkem smluvním a jejich poskytnutí je dobrovolné; tyto údaje nejste povinni poskytnout. Nebudou-li poskytnuty údaje, které jsou požadavkem smluvním, nemá toto žádné důsledky. V případě poskytnutí údajů, které jsou smluvním požadavkem a následného odvolání takového souhlasu Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti tak, jak je uvedeno shora.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

IX. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracování v rozsahu a pro účely uvedené výše souhlasíte s předáním Vašich osobních údajů dodavatelům Správce. 

Jednotliví zpracovatelé jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně pro účely, ke kterým byli Správcem pověřeni, a dle pokynů Správce.  

Správce i jiný výše uvedený zpracovatel poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich výše uvedených osobních údajů. Zpracování Vašich výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze tzv. pověřené osoby, a to v nezbytném rozsahu v rámci výkonu své práce, přičemž jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Tímto jste informován / informována o tom, že Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

X. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost InteCora, spol. s r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat.

XI. Kontakt

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností směřujte na zmocněnou osobu: ……………………,  e-mail: info@intercora.cz, tel. č. 377 510 411.

XII. Sdružený správce

Společnost …………………….. je sdruženým správcem pro společnosti:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XIII. Kontaktní údaje dozorového úřadu

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: https://www.uoou.cz, WWW: <https://www.uoou.cz>. Prosíme však, nejprve kontaktujte nás jako správce.